عمومی

بازنمایی مسائل زنان توسط خودشان هزینه‌بردار است/ جای خالی روایت زنانه در اعتراضات اخیر

آ ی ای زها از یی و شف اف افاق اخی خی اخی خی، ر و واض د ن ی ای زاه زاه آاض اتاض خیال. همه بهانه همه این کنش‌های اجتماعی یک دختر بود اما انگار صدای زنان در تروایت‌های هر چند بهانه همه کنش‌های اجتماعی یک دختر بود.

ایسناپلاس:با وجود این اعتراضات و فریادهای اخیر کف خیابان با بهانه مرگ یک دختر شکل گرفت و شعار «زن، زندگی، آزادی» جزو اولین شعارهای ارائه شده بود اما در تحلیل و تبیین جامعه شناختی و مسائل اجتماعی هنوز یک روایت زنانه وجود ندارد و وزن ندارد. حضور مردان در تریبون ها همچنان به شکل قابل مقایسه ای بسیار سنگین است. معنایی که برآیند و تحلیل علت‌ها اتفاقات تکراری در چندین کشور توسط مردان روایت می‌شود و اگر نمی‌توانم ادعای تک صدایی روایت از دل اتفاقات را داشته باشم، اما می‌توانم به راحتی بگوییم که صدای زنانه در قیل و قال‌ها و هیاهوها و روایت‌های تکثر. گم شده است.

با «« «» »ض هیئت ی ااه ع اسای و طاعات و فال یای د اه چایی یک ر از افاخی خیاخی.

اکثر تریبون‌ها و تحلیل‌ها در این روزها در اختیار مردان است. با وجود اینکه بهانه تمام‌شان مرگ یک دختر است اما همچنان تریبون برای روایت در دست یان. به نظرتان دلیل این روایتی در چیست؟

به نظر من روایت زنانه کلا روایتی محذوف است. زیا راساس که ه وای ز ا،، یشه ی ز ز ز ز، و ا ا ا و و ا ا ا ا ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا . ا ا ا ا به شکل ناخودآگاه نیز بر اساس این مفاهیم مفاهیمی می‌شود که به راحتی نمی‌توان آن را به شکل ناخودآگاه در نظر گرفت. ه ظ ظ ا ا افاه افاظ و و و و شک و و ن ا ا اش اه یاه یان ه ان رای رام باه از اصول ادبیات و فرهنگ ما بدون دیدگاهی است که امکان بسط زنانه داشته باشد. از طرفی که بالاخره در دنیا و علوم انسانی حضور دارند. یعنی مفاهیم فمینیستی و سایر مفاهیم متعدد وجود دارد. ح ا ایات ی م ا ا ا ا ا ا اداد زات زاه ر و ا ار ا اما ا ب ب ز ا اینر ه ااه ن. یکی از مکان های مهمی که این فرصت ها در اختیار زنان قرار نمی گیرد. حذف تاریخی زنان است. یعنی شما درگیر یک گردانه هستید که مدام به همدیگر می‌رسد. وقتی زنان در زمان‌های مختلف حذف می‌شوند، نمی‌توانم یکباره شاهد صحنه آمدن باشیم. همچنین واقعیت این است، حتی زنانی که در این عرصه حضور دارند و دارند و نیز نظریه در تصویری که نگاه خود را به مسائل زنان می پردازند، با خشونت از شوی اطرافیان در مقابل تصاویری که نگاه خود را به مسائل زنان می پردازند. بدین معنا که بازگویی مسائلی که به موضوع زنان مرتبط باشد، بیش از رداز ایانکه های مر. بنابراین شما وقتی می‌بینی مسائل و وضعیت فعلی جامعه را ببینید. چندین روایت‌های زنانه نیستیم چرا که عینک و نوع نگاه ما به مسائل مربوط می‌شود. همچنین زنانی را نمی‌بینیم که به این موضوع وارد می‌شوند زیرا زنان به موارد مختلف یا حذف شده‌اند یا حذف نشده‌اند، امکان بازتولید مفاهیم مختصر به جز، به دلیل سلطه نظری و رسانه‌ها را ندارند.

بازنمایی مسائل مختصر به زنان توسط هزینه‌بردار است/ جای خالی روایت زنانه رر ازنمایی

موضوع دیگری که در روایت زنانه از مسائل اجتماعی داریم این است که اگر روایتی هم از مسائل وجود داشته باشد به یک قشر خاص از زنان است و تکثر روایت زنانه از اجتماع نمی شود. این روایات زنانه را با یک تقسیم بندی نامرئی از زنان، از معضلات مربوط به زنان مانند مشکلات معیشتی زنان حاشیه نشین یا سرپرست خانوار را نمی شنویم؟

طبیعتا روایت نه تنها در امر زنانه بلکه در همه امور یک نوع التقاط و شکامی را در فضی ام. روایتی دست اول و شنیده می‌شود که اتفاقاً در مرکز است و روایت‌های حاشیه‌ای همیشه حذف روایتی دست اول و شنیده می‌شود که اتفاقاً در آن رخ دهد. این سلطه رسانه‌ای است. یعنی افرادی که دسترسی دارند و می توانند رسانه ها و دست بالا را در فضای مجازی دارند، چه سلبریتی های هنری و چه کسانی در نظر دارند که جامعه جایگاه بالاتری دارند و از نظر بالاتری بهره می برند. این افراد همیشه صدایشان بلندتر است. این موضوع تنها درباره امر زنانه نیست. در همه اموری که نگاه می کنیم، می بینیم صدای محذوف بسیار زیاد است. در همه اتفاقات آخر جایی که شکاف و انشقاق به وجود آمده است، جایی است که صداهای محذوف وجود دارد و یکباره این افراد به نظر از زیر پوست شهر بالا می‌کشند و می‌کنند. درباره زنان هم همین موضوع زنان وجود دارد و هر کجا که مطرح شده است، دو گروه قرار می گیرند سردمد ار شود شون درباره هم همین موضوع وجود دارد و هر کجا که مطرح شده است، دو گروه. گروه اول هستند که نوعشان با نوع قدرت قدرت حاکم همسان است که ممکن است اسماد اد است وامکان اسیا گروه اول هستند که نوعشان با نوع خاصی است. گروه دوم نیز گروهی هستند که ابزارهایی دارند و کمتری بابت می‌پردازند. با توجه به نکاتی که ذکر کردم؛ ر ز از مائ زاه ت ا اب د ک که ه آ آ آ ی ر ا ا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ز ا ا ا ا ی ی هایی زای زای. تمام گروه‌هایی که صدای کمتری دارند، امکان پرداخت هزینه کمتری را ندارند. اما یا واف شاد و ع اه تا آن خان رانات ، اح

بازنمایی مسائل مختصر به زنان توسط هزینه‌بردار است/ جای خالی روایت زنانه رر ازنمایی

امر دیگر در روایت زنانه و کنش اجتماعی زنان، مطرح شدن مطالبات همتان در قالوت همت ن وت ایف قالوزا روای امر دیگر در وکنش اجتماعی زنان،

ببینید من معتقدم اعتراضات چندین اعتراضات رسانه‌ای است و هم آن را جنبش یان. جنبش رسانه‌ای یا نوع نگاه رسانه‌ای به این امر می‌پردازد که چه کسرانی بیشترین اسراد را دارد. با جه ی ای ازار د د ف ​​افاد اصی اس هزی ک ک ی ی ز سود، خاخ ه آگ آگ ج اجای یای ییاز ییاز ییاز شاز. همین افراد نیز بازنموده می‌شوند و بالا می‌آیند. اما حقیقت قضیه این نیست. یعنی شما چه چیزی میبینید. اگر روایت‌های صرف را می‌بینید به یک شکل است و در بازنمایش و تحلیل روایت‌ها. اتفاقا در تصاویر و اتفاقات و فیگورهای گرفته شده در وقایع این روزهرای جامعهم در اتی شعارهای شعارهای گرفته شده در تصاویر. ه ظ ظ د ه قه م م ، ، ک اما ر ا ا ی ی و و و ق اار و و ح و ی یای شک ی. اماک ا ا ت یی یی ان و ق اس وای وای رافه ی ی ی ی ه قاب داو قیقاو یعنی در اینجا باز هم ماجرای رسانه شکل می‌گیرد. در اینجا درگیر جماعتی هستیم که به خلق اتفاق و صحنه مشغول است. آن گروهی که در خیابان از تیپی هستند اما گروهی هستند که این فیوگو تها هس را بازنمایی می کنند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا