اقتصادی

کیفیت زندگی حاشیه‌نشینان بالا می‌رود؟

پیشنویس «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» که با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است، با حضور در نشست امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش گزارشگر یک، دومین جلسه کمیسیون تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و زیست محیطی به منظور بررسی و تصویب نهایی پیشنویس تصویب نامه هیئت وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی) برگزار و پس از تصویب و تبادل نظر به اعضای کمیته رسید.

در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارائه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنگران سکونتگاه های غیررسمی در آن تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسئول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسئولان تدوین پیشنویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاههای متولی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمانها و دستگاهها در قبال راهبردها مشخصا نبود، همچنین دو سند قبلی برای ارتقای وضعیت موجود بوده است و موضوع پیشبینی و پیش بینی شده است. پیش‌نگری در آن دیده نشد که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

وی با بیان اینکه موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمریكا بود، ادامه داد: در سند جدید این كاستیها تنظیم شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور، وزارت تعاون، کار و سلامت اجتماعی نقش کلیدی را برای کنترل و سایر دستگاه های مجری تنیز مونک به ه کار و سلامت اجتماعی نقش کلیدی را بر روی کنترل و سایر دستگاه ها

در ادامه جلسه، بندهای پیشنویس تصویب نامه هیئت وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی) خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

در این جلسه کمال نوذری مسئول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسئول تدوین پیشنویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدیزاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا معاون نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده نوسازی شهرداری تهران حضور دارد.

بنابراین، بر اساس آمار بیش از 19 میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق ناکارآمد می‌توانند از این تعداد 11 میلیون نفر در محله‌های حاشیه‌نشین و حدود 8 میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت داشته باشند که با مشکلاتی مانند فقر شهری، مصائب مواجه هستند. کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزشی و پایین بودن بهداشتی هستند.

در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین شد «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، اولین تجربه کشور با جماع ملی و منطبق بر توانمندسازی به میشد. سپس در سال 1393 با گذشت یک دهه از تصویب سند یاد شده و مطابق با ماده 16 قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به. سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به جزء 3 بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (1396-1400) حکم به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی» و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا